งานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกชนิดโค้งงอด้วยวิธีบูรณาการ


การพัฒนาอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกชนิดโค้งงอด้วยวิธีบูรณาการ

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเข้ามามีบทบาททางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้านาโนและเป็นตัวรับรู้ได้ด้วยตัวเองมีขนาดเล็กและพกพาได้ สะดวก โดยการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพิโซอิเล็กทริกแบบโค้งงอโดยทํา การประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์ฟลูออริเนเตดเอททีลีน (FEP) ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการอัดร้อน และแผ่นฟิล์มโพรพิลีนโพลิไวนิลิดีนไตรฟลูออโรเอธีลีน (PVDF-Trfe) ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการปั่น เหวี่ยง แผ่นฟิล์มทั้งสองถูกตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคเพื่อบอกถึงความเป็นโพลีเมอร์ของ ฟิล์มที่เตรียมได้และศึกษาสมบัติพิโซอิเล็กทริกจากสมบัติไดอิเล็กทริกเทียบกับอุณหภูมิ และค่า โพลาไรซ์เทียบกับสนามไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการกลับทิศของคู่ขั้วไฟฟ้า แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์FEP ที่ ได้ถูกนํามาประยุกต์เป็นมอดูลอุปกรณ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้านาโนไตรโบอิเล็กทริกแบบสะพาน อิเล็กโทรด (TENG-EB) โดยอาศัยหลักการถ่ายเทประจุผลิตไฟฟ้าจากการสัมผัสและแยกออกจาก ขั้วอิเล็กโทรดสามตัวของมอดูล สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 5 เท่า โดยมี สะพานอิเล็กโทรดเป็นส่วนช่วยในการเสริมการเหนี่ยวนําไฟฟ้าช่วยในการเคลื่อนที่ของประจุที่ผิว อิเล็กโทรดให้สะดวกยิ่งขึ้น ในการประยุกต์ใช้ TENG-EB สําหรับใช้เป็นชุดอุปกรณ์ต้นแบบ ตรวจจับตําแหน่งแรงกดของฝ่าเท้า สามารถตรวจวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากการกดของฝ่าเท้า ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละตําแหน่ง และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในเก็บเกี่ยว พลังงานกลผันเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในตัว คาดว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานทางเลือก และประยุกต์การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับอุตสาหกรรมผู้ผลิต รองเท้า

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
-
-
พิโซอิเล็กทริกโค้งงอ, เครื่องกําเนิดไฟฟ้านาโนไตรโบอิเล็กทริก, สะพานอิเล็กโทรด, เครื่องกําเนิดไฟฟ้านาโน, ฟลูออริเนเตดเอททีลีนโพรไพลีน, ชุดตรวจน้ําหนักกดที่ฝ่าเท้า

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน, นายธีรวุฒิ สำเภา, อาจารย์อภิศักดิ์ แก้วไพศาล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร ,รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน, นายธีรวุฒิ สำเภา เเละ อาจารย์อภิศักดิ์ แก้วไพศาล . (2565). การพัฒนาอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกชนิดโค้งงอด้วยวิธีบูรณาการ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.