งานวิจัย การพัฒนายกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชนผงผักสู่ผลิตภัณฑ์ชงดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานเชิงพาณิชย์


การพัฒนายกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชนผงผักสู่ผลิตภัณฑ์ชงดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานเชิงพาณิชย์

การพัฒนายกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชนผงผักสู่ผลิตภัณฑ์ชงดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานเชิง พาณิชย์ วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิจัยแบบผสานวิธี เน้นวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำผงนัวบ้านยางโล้น ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสังเคราะห์แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ แม่บ้านยางโล้น ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรุงอาหารแบบดั้งเดิมใช้ ผงนัวแทนผงชูรส ผลิตภัณฑ์หลัก “ผงนัวยางโล้น” ผลิตจากวัตถุดิบพืช ผัก สมุนไพร จำนวน 13 ชนิด ด้วยวิธีตากแห้ง บดละเอียด ใช้เพิ่มรสชาติอาหารให้กลมกล่อม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรส สูตร เจ และผลิตภัณฑ์ผงปิ้งย่าง ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นผงสีเขียว กลิ่นผักเข้ม ไม่พึงประสงค์ ไม่ละลายน้ำ ข้อจำกัดผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการ ดังนี้ ปัจจัยนำเข้า วัตถุดิบปลูกตามครัวเรือนกลุ่มสมาชิก พึ่งพิง น้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก น้ำเพาะปลูกวัตถุดิบไม่เพียงพอ ใช้น้ำใต้ดินพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั่น ไฟด้วยน้ำมันเบนซิน กระบวนการผลิต อุปกรณ์ชั้นตากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผุและเกิดสนิมเนื่องจาก วัสดุเป็นเหล็ก ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการตรวจวัดคุณภาพ ด้านการตลาดลูกค้าเป้าหมายเน้นกลุ่มผู้รัก สุขภาพ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผลผลิต ตราผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตราสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย ช่อง ทางการจำหน่ายออฟไลน์การแสดงสินค้าตามงานภาคฐจัดขึ้น ออนไลน์ โฆษณา คลิป วีดีโอ ยังมีไม่ มาก

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
วิทยาการจัดการ
-
-
-
การพัฒนายกระดับรายได้, ผงผัก, ผลิตภัณฑ์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ, มาตรฐานอาหาร, วิสาหกิจชุมชน, ประเมินรายได้

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา, ดร.สาคร อินทะชัย, อาจารย์ปริฉัตร ภูจิตร, ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย ,รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา, ดร.สาคร อินทะชัย, อาจารย์ปริฉัตร ภูจิตร เเละ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล . (2566). การพัฒนายกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชนผงผักสู่ผลิตภัณฑ์ชงดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานเชิงพาณิชย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.