งานวิจัย นวัตกรรมการเกิดเมฆเพื่อเป็นแนวทางในการลดฝุ่น PM2.5


นวัตกรรมการเกิดเมฆเพื่อเป็นแนวทางในการลดฝุ่น PM2.5

นวัตกรรมการเกิดเมฆเพื่อเป็นแนวทางในการลดฝุ่น PM2.5 จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการหาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ฝุ่นละออง เมฆ และฝน แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้าง ห้องเมฆจำลองไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดเมฆฝน เพื่อให้ได้ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแล้วนำไปศึกษาแนวโน้มของการเกิดเมฆฝนสำหรับทำฝนเทียมในช่วงที่มีค่า PM2.5 เกินค่า มาตรฐาน และสร้างความเข้าใจและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผลวิจัยที่ได้ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนวัตกรรมห้องเมฆ จำลองเพื่อศึกษาการเกิดเมฆฝนในช่วงที่มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนศึกษาวิจัยแล้วจะ ทำการอบรมสัมมนาและบริการวิชาการให้แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ นำผลงานไปเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า โปสเตอร์ และการตีพิมพ์บทความในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติต่อไป ผลจากงานวิจัยนี้จะช่วยในการลดฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศในชุมชนรอบโรงงาน อุตสาหกรรมในจังหวัดสกลนคร แล้วนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ 77 จังหวัด ในประเทศไทยได้

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
-
-
ฝุ่น PM2.5, เมฆ, ฝน

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา, อาจารย์ศุภมิตร บุญทา

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ ,ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา เเละ อาจารย์ศุภมิตร บุญทา . (2566). นวัตกรรมการเกิดเมฆเพื่อเป็นแนวทางในการลดฝุ่น PM2.5. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.