งานวิจัย การสร้างแบบจำลองภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร


การสร้างแบบจำลองภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศในรอบ 27 ปีของการวัดรายวันใน 10 อำเภอในจังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี 1990-2017 ข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศได้จากแบบจำลองการพยากรณ์สภาพอากาศ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม สมการถดถอยเชิงเส้น แนวโน้ม Mann-Kendall และการทดสอบความชันของ Sen ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยสำหรับ 27 ปีของอุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม มีเท่ากับ 23.5°C, 40.12 มม., 85.0 %, and 2.5 m/s, ตามลำดับ ส่วนทิศทางลมมีทิศทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงเหนือ (16.43°) นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของตัวแปรภูมิอากาศทั้งหมดที่ 1% และระดับนัยสำคัญ 5% ในทุกอำเภอ ยกเว้นค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มีแนวโน้มลดลง

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
-

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
นางสาวอรดี พลาโฮม

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ เเละ นางสาวอรดี พลาโฮม . (2562). การสร้างแบบจำลองภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.