งานวิจัย การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
ครุศาสตร์
-
-
-
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เจ้าของผลงาน
รจนา ประดา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รจนา ประดา . (2564). การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.