งานวิจัย การคัดเลืกจุลินทรย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสและไคติเนส เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู


การคัดเลืกจุลินทรย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสและไคติเนส เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู

เอนไซม์โปรติเอสและไคติเนสที่ผลิตจากแบคทีเรียที่แยกมาจากดินบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยใช้อาหารแข็ง skim milk และอาหารแข็ง chitin ภายการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน แบคทีเรียที่มีกิจกรรมเอนไซม์จะสร้างบริเวณใสรอบโคโลนี จากการทดลองพบว่าสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเอนไซม์โปรติเอสและเอนไซม์ไคติเนสได้ 18 ไอโซเลท พบว่ามี 10 ไอโซเลทที่สร้างเอนไซม์โปรติเอส และมี 8 ไอโซเลทสร้างเอนไซม์ไคติเนส และพบว่ามี 4 ไอโซเลท คือ MO1, MO6, MO16 และ MO17 ที่สามารถผลิตทั้งเอนไซม์โปรติเอสและเอนไซม์ไคติเนส ซึ่งเอนไซม์ทั้งสองมีคุณสมบัติสาคัญในการทาลายเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีชมพู จากนั้นนาแบคทีเรียทั้ง 4 ไอโซเลทไปทดสอบประสิทธิภาพในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีชมพู ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารผสมระหว่างสารละลายเอนไซม์โปรติเอสและสารละลายเอนไซม์ไคติเนสของแบคทีเรีย MO1 และสารผสมระหว่างสารละลายเอนไซม์โปรติเอสและสารละลายเอนไซม์ไคติเนสของแบคทีเรีย MO17 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสูงที่สุด เท่ากับ 96.67±1.44 และ 63.33±1.44 ตามลาดับ สารละลายเซลล์ของไอโซเลทMO6 และ MO16 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังมากที่สุด เท่ากับ 98.33±1.44และ 99.17±1.44 ภายหลังการบ่ม 7 วัน ทาการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทางชีวเคมีของไอโซเลท MO6 และ MO16 พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับจีนัส Bacillus และ Streptomyces ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าแบคทีเรีย MO6, MO16 สารผสมระหว่างสารละลายเอนไซม์โปรติเอสและสารละลายเอนไซม์ไคติเนสของแบคทีเรีย MO1 และสารผสมระหว่างสารละลายเอนไซม์โปรติเอสและสารละลายเอนไซม์ไคติเนสของแบคทีเรีย MO17 สามารถควบคุมเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีชมพูได้เป็นอย่างดี และสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่นามาใช้ในทางเกษตรกรรมได้

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
การควบคุมโดยชีววิธี, เพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีชมพู, บาซิลลัส, สเตรปโตมัยซีส, สารละลาย, เอนไซม์โปรติเอส, สารละลายเอนไซม์ไคติเนส

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค
ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค เเละ ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ . (2563). การคัดเลืกจุลินทรย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสและไคติเนส เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.