งานวิจัย การประเมินผลเชื้อบาซิลลัสและสเตรปโตมัยซีสในการควบคุมเชื้อก่อโรคบางชนิดโดยชีววิธี


การประเมินผลเชื้อบาซิลลัสและสเตรปโตมัยซีสในการควบคุมเชื้อก่อโรคบางชนิดโดยชีววิธี

เชื้อราโรคพืชเป็นปัญหาสำคัญในการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในการศึกษานี้ได้ศึกษาผลการยับยั้งของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Streptomyces sp. และ Bacillus sp. ต่อการเจริญเชื้อราโรคพืช Bipolaris oryzae DOAC 1760, Aspergillus flavus TISTR 3366, Phytophthora palmivora DOAC 2072 และ Penicillium sp. ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยการสังเกตบริเวณวงใสรอบ ๆ เชื้อรา โดย ใช้วิธีราดทับ ผลการศึกษาพบว่า แบคทีเรียปฏิปักษ์ Streptomyces sp. สามารถยับยั้งการเจริญของ Aspergillus flavus TISTR 3366, Phytophthora palmivora DOAC 2072 และ Penicillium sp. ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส เท่ากับ 6.58±0.54, 2.83±0.47 และ 6.03±0.10 ตามล าดับ ส่วน แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. สามารถยับยั้งการเจริญของ Bipolaris oryzae DOAC 1760, Aspergillus flavus TISTR 3366 และ Phytophthora palmivora DOAC 2072 ได้ มีขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางวงใส เท่ากับ 15.53±0.67, 1.78±0.43 และ 1.81±0.01 ตามล าดับ ส าหรับผล การศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียของ Streptomyces sp. และ Bacillus sp. ต่อแบคทีเรีย พบว่า เซลล์และน้ าเลี้ยงปราศจากเชื้อ Streptomyces sp. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus และ นอกจากนี้เซลล์ของ Streptomyces sp. ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ และ พบว่าเซลล์ของ Bacillus sp. มีผลยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus เท่านั้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แบคทีเรียทั้งสองชนิดสามารถใช้เป็นจุลินทรีย์ควบคุมทางชีวภาพได้

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
-
การควบคุมโดยชีววิธี,เชื้อราก่อโรค,เชื้อแบคทีเรียก่อโรค,บาซิลลัส,สเตรปโตมัยซีส

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค
ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค เเละ ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ . (2563). การประเมินผลเชื้อบาซิลลัสและสเตรปโตมัยซีสในการควบคุมเชื้อก่อโรคบางชนิดโดยชีววิธี. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.