งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง และพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ ฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 3) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการ โรงแรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน การฟังและพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและพูด ภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและ t-test ชนิด Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.66/86.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 3. ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-
-
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน,ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม,ความสามารถในฟังและพูด

เจ้าของผลงาน
นายชยกร สุตะโคตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายชยกร สุตะโคตร . (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.