งานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารสำหรับการบริการในโรงแรม


การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารสำหรับการบริการในโรงแรม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรม ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เข้าร่วมการอบรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรมและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสาหรับการบริการใน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้พนักงานโรงแรมโรงแรมเดอะ มาเจสติก สกลนคร(เอ็มเจ) แผนกต้อนรับ จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรม แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ชนิด Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า 1.ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.95 /86.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2.ความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เข้าร่วมที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการบริการในโรงแรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการบริการในโรงแรม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-
-
ชุดฝึกอบรม,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการบริการโรงแรม

เจ้าของผลงาน
นายชยกร สุตะโคตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายชยกร สุตะโคตร . (2562). การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารสำหรับการบริการในโรงแรม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.