งานวิจัย แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
วิชาชีพครู
-
-
-

เจ้าของผลงาน
อมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น . (2563). แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.