งานวิจัย แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ัง 7 แห่ง ในระดับคณะ สำนักงาน สถาบัน ความสำเร็จของการดำเนินการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ใช้การศึกษาโดยใช้ข้อมูลแบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 7 แห่ง ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย และขั้นที่ 3 สรุปและเสนอแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 7 แห่ง ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางที่ต้องการพัฒนา จากผลสอบถามแบบสอบถาม และสอบถามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 7 แห่ง ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน จำนวน 61 คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นภาพรวม และรายด้านจำแนกตามหน่วยงานโดยข้อคำถามปลายปิดใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลีี่ยน (X ) และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (S.D) ส่วนการวิเคราะห์ข้มูลคำถามปลายเปิดใช้วิเคราะห์ เนื้อหาเชิงพรรณา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ภายหลังการศึกษา แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 7 แห่ง โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก โดยที่ด้านการเบิกจ่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก และ 2) จากข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในด้านการเบิกจ่ายที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย ให้เกิดความล่าช้ามากที่สุดคือ ข้อที่ 3 การปรับเปลี่ยนบุคลากรในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของคณะ สำนัก สถาบันส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดงบประมาณ มากน้อยเพียงใดมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 4.30 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
อมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น . (2563). แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.