งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ศศิภา ชวพันธุ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ศศิภา ชวพันธุ์ . (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.