งานวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561


การศึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ศศิภา ชวพันธุ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ศศิภา ชวพันธุ์ . (2563). การศึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.