งานวิจัย การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

-

ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
-

เจ้าของผลงาน
ปกกสิน ชาทิพฮด
ต่อศักดิ์ เกษมสุข, กันยารัตน์ มะแสงสม, พรรณวดี ศรีขาว, นิโลบล ภู่ระย้า, ญาณิกา แสนสุริวงค์, อารียา วงศ์เตชะ, บา เต้าป้อม, ยูร เต้าป้อม, กิ่งทอง นามวงศ์ชัย, ปัญจา จันทรังษี, วนิสรา วงศ์เตชะ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปกกสิน ชาทิพฮด ,ต่อศักดิ์ เกษมสุข, กันยารัตน์ มะแสงสม, พรรณวดี ศรีขาว, นิโลบล ภู่ระย้า, ญาณิกา แสนสุริวงค์, อารียา วงศ์เตชะ, บา เต้าป้อม, ยูร เต้าป้อม, กิ่งทอง นามวงศ์ชัย, ปัญจา จันทรังษี เเละ วนิสรา วงศ์เตชะ . (2560). การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.