งานวิจัย การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษกากมะเม่า


การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษกากมะเม่า

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เม่า
มะเม่า, ลิกโนเซลลูโลส, การปรับสภาพ, ไบโอเอทานอล

เจ้าของผลงาน
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ . (2561). การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษกากมะเม่า. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.