งานวิจัย การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากวัสดุเพาะเลี้ยงที่ต่างกันเพื่อพัฒนาปุ๋ยหมักที่มี ประสิทธิภาพต่อระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน


การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากวัสดุเพาะเลี้ยงที่ต่างกันเพื่อพัฒนาปุ๋ยหมักที่มี ประสิทธิภาพต่อระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยสนับสนุนการเกษตร และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาทางกายภาพและทางชีวเคมีของไส้เดือนในการ เปลี่ยนแปลงวัสดุอินทรีย์ (โดยปกติจะเป็นของเสีย) ออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ คือ ชีวมวลของไส้เดือน ดินและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งก็คือปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนนั่นเอง ประสิทธิภาพของการผลิตไส้เดือนและ น้าหมักมูลไส้เดือนนั้นสามารถวัดได้จากจานวนไส้เดือนและมวลชีวภาพของไส้เดือน และคุณภาพของปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเลือกวัสดุ เพาะเลี้ยงและแหล่งอาหารสาหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือนที่ถูกต้อง การทดลองครั้งนี้ออกแบบการทดลองแบบสุ่ม ตลอดที่มี 4X4 แฟคทอเรียล ที่มีวัสดุเพาะเลี้ยงต่างกัน 4 ชนิดคือ มูลโค มูลไก่ มูลสุกรและมูลโคผสมขุ๋ย มะพร้าวและใบไม้แห้ง โดยศึกษาวัสดุเพาะเลี้ยงไส้เดือนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนซึ่งวัดจากจานวนและน้าหนักไส้เดือน และทาการวิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน โดยตัวอย่างของมูลไส้เดือนดินจะถูกนาไปทดสอบหาค่า NPK ยังห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่ามูลไก่เป็น วัสดุที่ดีที่สุดสาหรับใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงไส้เดือนเนื่องจากมีปริมาณและน้าหนักรวมของไส้เดือนมากที่สุด ส่วน ความเข้มข้นของสารอาหาร NPK มีค่าแตกต่างกันในมูลสัตว์แต่ละชนิด คือ N สูงสุดในปุ๋ยมูลไก่ P สูงสุดในปุ๋ย มูลสุกร และ K สูงสุดในปุ๋ยมูลโค จากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและคุณภาพของ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนั้นจะได้รับผลมาจากวัสดุเพาะเลี้ยงและอาจเพิ่มขึ้นได้เมื่อเลือกวัสดุเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน, การเกษตรอินทรีย์

เจ้าของผลงาน
รัตน์มณี ชนะบุญ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รัตน์มณี ชนะบุญ . (2561). การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากวัสดุเพาะเลี้ยงที่ต่างกันเพื่อพัฒนาปุ๋ยหมักที่มี ประสิทธิภาพต่อระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
รัตน์มณี ชนะบุญ. (2018). การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากวัสดุเพาะเลี้ยงที่ต่างกันเพื่อพัฒนาปุ๋ยหมักที่มี ประสิทธิภาพต่อระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน. -(-) , -.