งานวิจัย การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร 2) หาแนวทางการปรับตัวทางสังคม และเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ศึกษาผลการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 1) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารจำนวน 200 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 2) กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในอำเภอคำชะอีและหนองสูง จังหวัดมุกดาหารจำนวน 230 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนตรี
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
การปรับตัว, ชาติพันธุ์ไทยโซ่ , ชาติพันธุ์ผู้ไทย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ
ผศ.ดร. ธวัชชัย ใพไหล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ เเละ ผศ.ดร. ธวัชชัย ใพไหล . (2560). การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มุกดาหาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.