งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกด้วยการหุ้มเซลล์และการทำแห้ง


การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกด้วยการหุ้มเซลล์และการทำแห้ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกด้วยการหุ้มเซลล์และการทำแห้งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมอัลจีเนตที่เหมาะสมต่อการหุ้มเซลล์ Lactobacillus sp. I11ด้วยอัลจีเนต เปรียบเทียบชนิดของแป้งที่เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อผสมการทำแห้งแบบแช่แข็งและศึกษาอายุการเก็บรักษากล้าเชื้อผงหลังกระบวนการทำแห้ง ผลการทดลองพบว่าสารละลายโซเดียม อัลจีเนตที่ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 % มีปริมาณแบคทีเรียมีชีวิตที่ถูกหุ้ม 1.03 x 109 1.37 x 109 1.60 x 109 และ 1.79 x 109 CFU/g ตามลำดับ ชนิดแป้งไม่มีผลกับอายุการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามเชื้อที่เก็บอุณหภูมิห้องสามารถเก็บรักษาได้นานเพียง 60 วัน ในขณะที่เก็บอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเชื้อได้นานกว่า 90 วัน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
-
Probiotic, Entrapment and freeze drying

เจ้าของผลงาน
อรุณ วงศ์จิรัฐิติ
สุวภา ยศตะโคตร,วิศัย พรหมเทพ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อรุณ วงศ์จิรัฐิติ ,สุวภา ยศตะโคตร เเละ วิศัย พรหมเทพ . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกด้วยการหุ้มเซลล์และการทำแห้ง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.