งานวิจัย การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ dsPIC30F3013 มาใช้วัดค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และค่าความเร็วลม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน การผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้ งาน ซึ่งระบบการวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีรูปแบบที่ถูกติดตั้งเป็นสถานีการ ตรวจวัด โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เซนเซอร์และระบบเก็บข้อมูล ซึ่งระบบเก็บข้อมูลจะบันทึก ค่าลงบนฐานข้อมูลและแสดงผลแบบเวลาปัจจุบัน โดยข้อมูลจากการตรวจวัดสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อ ประเมินศักยภาพพลังงานและใช้สำหรับวางแผนการนำศักยภาพพลังงานมาใช้ในอนาคตได้ จากผล การทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องอยู่ใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีประสิทธิภาพที่สูง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการ ทดสอบค่าความเที่ยงตรงของระบบการวัดพลังงานเทียบกับซอร์ฟแวร์และเครื่องมือมาตรฐาน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
พลังงานแสงอาทิตย์, รังสีดวงอาทิตย์, พลังงานลม, ความเร็วลม

เจ้าของผลงาน
วาสนา เกษมสินธ์
กฤษฎา พรหมพินิจ,ปริญญา รจนา

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วาสนา เกษมสินธ์ ,กฤษฎา พรหมพินิจ เเละ ปริญญา รจนา . (2557). การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.