งานวิจัย การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งพริก ในตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งพริก ในตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมถูกออกแบบเพื่อใช้อบแห้งพริก เครื่องอบแห้งนี้ประกอบส่วนแผงรับรังสีดวงอาทิตย์และส่วนอบแห้งผลิตภัณฑ์ ขนาด 1.8x2.4x1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับระบบระบายอากาศจะใช้พัดลมระบายอากาศขนาด 38 วัตต์ 1 ตัว เพื่อให้มีการถ่ายเทภายอากาศในเครื่องอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนทั้งจากรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบโดยตรงและจากแผงรับรังสีมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็วขึ้น ได้ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งนี้ในระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยใช้พริกจำนวน 30 กิโลกรัม จากผลการทดลองพบว่าเครื่องอบแห้งดังกล่าวสามารถอบแห้งพริกที่ความชื้น 72.95% wbและความชื้นสุดท้ายที่ 8.43% wbภายใน 43 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 วันครึ่ง โดยอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งแปรค่าระหว่าง 29.50-72.09 องศาเซลเซียส ซึ่งเร็วกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ และพริกที่ได้มีคุณภาพดี

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พลังงานทดแทน
Solar Tunnel Dryer, Dryer

เจ้าของผลงาน
วิลาวรรณ์ คำหาญ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วิลาวรรณ์ คำหาญ . (2556). การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งพริก ในตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.