งานวิจัย การใช้เนื้อหอยเชอรี่แทนอาหารโปรตีนในสูตรอาหารไก่กระทง


การใช้เนื้อหอยเชอรี่แทนอาหารโปรตีนในสูตรอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ไก่กระทง, หอยเชอรี่

เจ้าของผลงาน
นายธีระเดช กุลสาร
-