งานวิจัย การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาในการเรียนของนักศึกษารายวิชา4343308วิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาการตลาด


การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาในการเรียนของนักศึกษารายวิชา4343308วิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาการตลาด

การศึกษาเรื่อง”การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาในการเรียนของนักศึกษารายวิชา 4343308 วิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา 4343308 การจัดการโลจิสติกส์ และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 4343308 การจัดการ โลจิสติกส์ ในภาคการศึกษา 2/2557 โดยการเก็บข้อมูลทั้งหมด จํานวน 35 คนตัวแปรในการวิจัยแบ่งเป็นตัวแปรต้นคือวิธีการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส์และตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ของนักศึกษา ดําเนินการใช้การรวบรวมข้อมูลก่อนสอนด้วยวีทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังจากที่เรียนพร้อมทั้งวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X=4.28)

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการโลจิสติกส์)
สาขาเศรษฐศาสตร์
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-

เจ้าของผลงาน
ชฎาพร แนบชิด
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ชฎาพร แนบชิด . (2559). การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาในการเรียนของนักศึกษารายวิชา4343308วิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาการตลาด. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.