งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา:ขนมจีนเรณูบ้านเนินน้ำคำตำบลโคกหินแฮ่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม


การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา:ขนมจีนเรณูบ้านเนินน้ำคำตำบลโคกหินแฮ่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเนินน้ำคำ 2) องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู และ 4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู โดยศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการและกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 คน พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณูโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุมชนบ้านเนินน้ำคำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็นหมู่บ้านที่มีน้าใต้ดินซึมซับตลอดปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการปลูกข้าวพันธุ์ขี้ควายสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นขนมจีน 2. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู ประกอบด้วยอุปกรณ์ในการผลิต กระบวนการผลิตเส้น กระบวนการผลิตน้ายา ผักและเครื่องเคียงในการรับประทานขนมจีน 3. การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู โดยการ ค้นหาองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล นำมาจัดระบบระเบียบ สร้างเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ และวีดีทัศน์ แล้วนำไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนเรณู โดยจัดท้าในรูปแบบ เว็บไซต์ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ ลาว และภาษาเวียดนาม

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
-

เจ้าของผลงาน
ภาวิณี แสนชนม์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภาวิณี แสนชนม์ . (2557). การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา:ขนมจีนเรณูบ้านเนินน้ำคำตำบลโคกหินแฮ่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ภาวิณี แสนชนม์. (2557). การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา:ขนมจีนเรณูบ้านเนินน้ำคำตำบลโคกหินแฮ่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย(7 (2)) , 52-63.