งานวิจัย นวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล


นวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล

การฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันใช้หุ่นจำลองต้นแขน ซึ่งมีราคาสูงและมีจานวนไม่เพียงพอต่อนักศึกษา นวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล คือ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อต้นแขนฉีดยา และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ต่อการใช้หุ่นจำลองกล้ามเนื้อต้นแขนฉีดยาในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 ที่มีประสบการณ์ฉีดยา จานวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่านวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล คือ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อต้นแขนฉีดยามีความเสมือนจริง น้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา ราคาถูกผลิตจากวัสดุ คือ ผ้ายืดและฟองน้ำจากชุดชั้นในมีความเหนียว ซึมซับน้ำได้ดี มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านความสะดวกต่อการนามาใช้ ( = 4.42) ความมั่นใจต่อการฝึกปฏิบัติ ( =4.18) ความรู้สึกเสมือนจริง ( =4.05) ความเหนียวและแรงต้านทานต่อการฉีด ( =3.77) นวัตกรรมหุ่นจำลองกล้ามเนื้อต้นแขนฉีดยาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการฉีดยาและเกิดความมั่นใจเมื่อปฏิบัติจริง

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
นวัตกรรม, ชุดฝึกทักษะ, การปฐมพยาบาล

เจ้าของผลงาน
ณีรนุช วรไธสง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ณีรนุช วรไธสง . (2558). นวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ณีรนุช วรไธสง. (2016). นวัตกรรมชุดฝึกทักษะการปฐมพยาบาล. Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)(-) , -.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม