งานวิจัย พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค(FACEBOOK)ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค(FACEBOOK)ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค และผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 400 คนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติไคสแควร์ของเพียร์สัน (Pearson Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงกำลังศึกษาในชั้นปี ที่ 1 ใช้งานเฟซบุ๊คที่บ้านระยะเวลาใช้งานเฟซบุ๊ค 4 ชั่วโมง ขึ้นไป ช่วงเวลาใช้งานเฟซบุ๊ค คือ เวลา 16.01– 22.00 น. ใช้งานเฟซบุ๊คทุกวันมีวัตถุ ประสงค์ในการใช้งานเฟซบุ๊ค คือ ส่งข้อความหรือสนทนา 2. ผลกระทบจาก การใช้เฟซบุ๊ค ด้านการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ น้อย มีผล กระทบมากที่สุด คือ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนน้อยลง และ ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ค ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีผลต่อกระทบมากที่สุด คือ นอนดึกและตื่นสาย 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษา พบว่า 3.1 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับเพศของนักศึกษา 1 ด้าน คือ สถานที่ที่นักศึกษามีการใช้งาน เฟซบุ๊ค แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ เพศของนักศึกษา 4 ด้าน คือ ระยะเวลาที่ใช้งาน เฟซบุ๊คต่อวัน ช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้งานเฟซบุ๊ค ระยะเวลาที่ใช้งานเฟซบุ๊คต่อวัน และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเฟซบุ๊ค 3.2 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ ชั้นปี ของนักศึกษา 3 ด้าน คือ สถานที่ที่นักศึกษาใช้งาน ช่วงเวลาที่มีการใช้เฟซบุ๊ค และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเฟซบุ๊ค แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับชั้นปี ของนักศึกษา 2 ด้าน คือระยะเวลาที่ใช้งานเฟซบุ๊คต่อวันและจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ที่มีการเชื่อมต่อเฟซบุ๊ค 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะประชากร กับผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษา พบว่า 4.1 ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษา ด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับเพศของนักศึกษา แต่ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับเพศของนักศึกษา 4.2 ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาด้านการศึกษาและด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับชั้นปีของนักศึกษา

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค

เจ้าของผลงาน
จิรภัทร เริ่มศรี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
จิรภัทร เริ่มศรี . (2558). พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค(FACEBOOK)ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
จิรภัทร เริ่มศรี. (2015). พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค(FACEBOOK)ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE(Vol.9 No.1) , 58-65.