งานวิจัย การสกัดสารแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัลจากแหล่งธรรมชาติ


การสกัดสารแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัลจากแหล่งธรรมชาติ

-

ทุนวิจัยงบรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
เปลือกหอยเชอร์รี่, วิธีไฮโดรเทอร์มัล, แคลเซียมคาร์บอเนต, ขนาดอนุภาค

เจ้าของผลงาน
สันติ ผิวผ่อง
หรรษกร วรรธนะสาร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สันติ ผิวผ่อง เเละ หรรษกร วรรธนะสาร . (2559). การสกัดสารแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัลจากแหล่งธรรมชาติ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.