งานวิจัย รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระร่วมกับแบตเตอรี่


รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระร่วมกับแบตเตอรี่

งานวิจัยนี้นำเสนอ "การสร้างรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ร่วมกับแบตเตอรี่" การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงในการผลิตอาหารเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นในโลก การใช้น้ำในการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต แต่การดึงน้ำจากแหล่งน้ำอาจเป็นกิจกรรมที่เสีย ค่าใช้จ่ายสูงและเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับการเกษตรที่มี ประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญ ในที่นี้เราจะเสนอแนวคิดของรถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ อิสระร่วมกับแบตเตอรี่สำหรับการสูบน้ำในการเกษตร รถสามล้อไฟฟ้าจะมีฟังก์ชันการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ โดยมี มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระเป็นแหล่งพลังงานหลัก และแบตเตอรี่ตะกั่ว-น้ำกรด DZF เป็นแหล่ง พลังงานสำรอง ซึ่งจะช่วยให้รถสามล้อไฟฟ้าสามารถทำงานได้ในตลอดเวลา รถสามล้อนี้จะมีความสามารถยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง การใช้รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับการเกษตรจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานในภาพรวม จากผลการหาประสิทธิภาพโดยรวมรถสามล้อไฟฟ้า พบว่า อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 10.22 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ประสิทธิภาพของรถสามล้อไฟฟ้าเท่ากับ 79.28 % และอัตราค่าใช้จ่ายต่อ 1 กิโลเมตร 0.26 บาท/km นอกจากนี้ผลการทดสอบในการหาอัตราการไหลสูงสุดของน้ำต่อวันในช่วงเวลา 10:00-12:15 นาฬิกา พบว่า มีการอัตราการไหลของน้ำเท่ากันทั้งหมดทุกช่วงเวลา เท่ากับ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เป็น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเกษตร และลด ภาระค่าใช้จ่ายในเดินทางด้วยรถสามล้อไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทนไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกล และการสูบน้ำ ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่ต่อไป

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)
-
-
สามล้อไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำ, เซลล์แสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ
ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ เเละ ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ . (2566). รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระร่วมกับแบตเตอรี่. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.