งานวิจัย อัตลักษณ์และการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร


อัตลักษณ์และการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด สกลนคร (2) เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สกลนคร และ (3) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง ปริมาณ นำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้วกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารอัต ลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร TOWS MATRIX Analysis และระดมความคิดเห็น (Focus Group โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1. จังหวัดสกลนครมีจุดเด่นในเรื่องธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ จึงได้กำหนดอัตลักษณ์ 3 ธรรมขึ้นเพื่อเป็นยุทธศตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร แต่สภาพปัญหาที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการเผยแพร่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว ที่ชัดเจน จำเป็นต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดอย่างจริงจัง 2. การรับรู้อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านธรรมะ รับรู้อัตลักษณ์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ด้านธรรมชาติ รับรู้อัตลักษณ์ของเกาะดอนสวรรค์ และด้าน วัฒนธรรม รับรู้อัตลักษณ์ของประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส และประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวผ่านสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ ฯลฯ 3. การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร (1) กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมการใช้อัตลักษณ์จังหวัด เป็นการพัฒนาการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ผ่าน ประวัติศาสตร์ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สร้างรูปแบบการสื่อสารให้เป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อเดิมการรับรู้ และสร้างแรงดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว (2) กลยุทธ์ที่ 2 การกำหนดในเรื่อง การออกแบบ และการเข้ารหัสสาร การนำเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาผสมผสานกัน เพื่อสร้าง และยกระดับกลไกการออกแบบ และการเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดให้เป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยง ถึงจังหวัดได้ (3) กลยุทธ์ที่ 3 การประสานงานและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการด้านนโยบาย และการดำเนินงานอย่าง ยั่งยืน สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี
อาจารย์นิรมล เนื่องสิทธะ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี เเละ อาจารย์นิรมล เนื่องสิทธะ . (2566). อัตลักษณ์และการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม