งานวิจัย การพัฒนารถจักรยานยนต์สันดาปภายในเป็นรถพลังงานไฟฟ้า


การพัฒนารถจักรยานยนต์สันดาปภายในเป็นรถพลังงานไฟฟ้า

จากงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาประยุกต์รถจักรยานยนต์สันดาปภายใน เป็นรถ พลังงานไฟฟ้าและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานโดยได้นำรถจักรยานยนต์รุ่นฮอนด้าคลิ๊ก มา พัฒนาใช้ฮัปมอเตอร์ DC 1500w 72 V และแบตเตอรี่ 72v 15ah ในการทดสอบสมรรถนะของ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทำการทดลองโดยหาอัตราเร่ง ความเร็ว ระยะทางและอัตราการสิ้นเปลือง พลังงาน โดยใช้ความเร็วที่ 30 40 50 60 70 และ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผลการทดลอง ประสิทธิภาพ การใช้งานของรถพลังงานไฟ ฟ้าพบว่า อัตราเร่ง ความเร็ว ระยะทางสูงสุดและอัตราการสิ้นเปลือง พลังงานที่เหมาะสมคือความเร็วเฉลี่ยที่ 60 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เดินทางได้ระยะทางเฉลี่ย 25.99 กิโลเมตร ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 2598.69 วัตต์และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานคือ 43.31 วัตต์/กิโลเมตร

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
-
-
มอเตอร์บัสเลส, แบตเตอรี่ลิเรี่ยม

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี
อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี เเละ อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี . (2566). การพัฒนารถจักรยานยนต์สันดาปภายในเป็นรถพลังงานไฟฟ้า. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม