งานวิจัย ตู้เพาะดอกเห็ดอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง


ตู้เพาะดอกเห็ดอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เพาะดอกเห็ดอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง โดยการประดิษฐ์นวัตกรรมตู้เพาะเห็ดในครั้งนี้จะมีการควบคุมความชื้นภายในตู้เป็นหลัก ซึ่งการทำความชื้น จะใช้อัตราโชนิคฟ็อกซ์ที่ทำให้เกิดไอน้ำเย็นอีกทั้งไอเย็นจะไม่ก่อให้เกิดการเปียกแฉะภายในตู้ การเพาะเห็ดสามารถ ทำได้ตามครัวเรือนต่าง และมีเห็ดสดใหม่ได้ทาน ผลการวิจัยสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดสามารถใช้ตู้เพาะเห็ดได้ ในณะที่ตู้สามารถบรรจุก้อนเชื่อเห็ดได้40ก้อนต่อ ครั้ง และเพาะดอกเห็ดได้ตลอดอายุของก้อนเชื้อเห็ด ในแต่ละวันตู้เพาะเห็นผลิตดอกเห็ดนางฟ้าได้ 0.7 ถึง1 กิโลกรัม

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, การเพาะเห็ดนางฟ้า

เจ้าของผลงาน
ผศ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์
นายวัฒนา โพธิ์ตันคำ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์ เเละ นายวัฒนา โพธิ์ตันคำ . (2566). ตู้เพาะดอกเห็ดอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.