งานวิจัย พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยและสุขาภิบาล


พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยและสุขาภิบาล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยและสุขาภิบาล และประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรงานอนามัยและ สุขาภิบาล นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การทดลอง ได้แก่ ระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น และ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามผู้มารับบริการห้องพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ป็นระบบ ใช้นสะดวกมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริหารจัดการยาในหน่วยงาน และสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ ผลการประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ พบว่า ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุม ด้านบริการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสถานที่ และการนำไปใช้ประโยชน์

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
การพัฒนารูปแบบยาและเวชภัณฑ์, การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์, งานอนามัยและสุขาภิบาล

เจ้าของผลงาน
นางสาวศันสนีย์ สุดทอง
นางสาวสุนิสา บุญสาร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวศันสนีย์ สุดทอง เเละ นางสาวสุนิสา บุญสาร . (2566). พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยและสุขาภิบาล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.