งานวิจัย การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายโดยใช้ไวเลสแลนคอนโทรลเลอร์


การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายโดยใช้ไวเลสแลนคอนโทรลเลอร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยใช้ไวเลสแลนคอนโทรลเลอร์เป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้ สายให้สามารถควบคุมในลักษณะการควบคุมจากส่วนกลางโดยใช้ไวเสสแลนคอนโทรลเลอร์ เป็นการลด ชั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน และยังสามารถใช้เป็นคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การดำเนินการวิจัยโดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะแบ่งออกเป็น อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN Controller) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมและการทำงานของปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Wireless Access Point) จะถูก กล่าวถึงในภาคผนวก ผลการวิจัยสรุปได้ว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณสามารถควบคุมในลักษณะการควบคุมจาก ส่วนกลางได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) สามารถที่จะตั้งค่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wireless Access Point โดยใช้คำสั่งเดียวสามารถที่จะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ ไปใช้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้พร้อมกันหลายๆเครื่อง ทำให้เป็นการลดเวลาและขั้นตอนในการตั้งค่า อุปกรณ์

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, เครื่องแม่ข่าย

เจ้าของผลงาน
นายอรรณพ อรังศรี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายอรรณพ อรังศรี . (2566). การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายโดยใช้ไวเลสแลนคอนโทรลเลอร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.