งานวิจัย พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager)


พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager)

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager) มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) เพื่อเชื่อมโยงระบบงานฐานข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกันให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศแก่บุคลากรให้ทันสมัย (new normal) โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Web browser, PHIP, Laragon, Visual Studio Code, Navicat Premium, Application Line, Java Script, Adobe photoshop มีการประเมินประสิทธิภาพจากคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย บุคลากรงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ จำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน เพื่อป้องกันความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัย การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager ในครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้เบื้องต้น ระบบดังกล่าวมี ประสิทธิภาพสามารถนำ มาใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
สารสนเทศเชิกรุก, วิเคราะห์และออกแบบระบบ

เจ้าของผลงาน
นายไพวัลย์ สมปอง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายไพวัลย์ สมปอง . (2566). พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม