งานวิจัย การวิเคราะห์สภาพการดำเนินการตามระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ อุมดศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)


การวิเคราะห์สภาพการดำเนินการตามระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ อุมดศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการบันทึกข้อมูล ความสอดคล้องของการบันทึกข้อมูล หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curiculum Online : CHECO) ดำนินการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ การวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การนำเสนอข้อมูลตามหลักสถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลวิจัยพบว่า สถานภาพการบันทึกข้อมูลของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร มีความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุตมศึกษา ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา คือ คณะครุศาสตร์ มากที่สุด (ร้อยละ 40.16) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 17.21) สามารถจำแนกความสอดคล้องของการบันทึกข้อมูล 3 สถานะ คือ 1)บันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 2) รอส่งมหาวิทยาลัย และ 3) รอมหาวิทยาลัยตรวจสอบ และมีสภาพปัญหา การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ในส่วนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ)

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษา, นางสาวปวีณา จันทร์เหลือง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา ,นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษา เเละ นางสาวปวีณา จันทร์เหลือง . (2566). การวิเคราะห์สภาพการดำเนินการตามระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ อุมดศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม