งานวิจัย ระบบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์


ระบบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการใช้ ระบบ ขั้นตอนการวิจัยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศ 9 ขั้นตอน คือ (1) รวบรวมความต้องการ และเข้าใจปัญหาของระบบงานเดิม (2) ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ (3) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุป เสนอกรอบและแนวทางในการพัฒนา (4) วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ (5) ออกแบบ ฐานข้อมูล (6) ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (7) พัฒนาระบบ (8) ทดสอบระบบ (9) จัดทำคู่มือ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชิงพัฒนา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 30 คน และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในเกณฑ์ ระดับพอใจมาก โดยมีค่าเยี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 โดยแยกเป็นด้านเนื้อหา มีระดับความพึง พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมาก โดยมีค่าเยี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ด้านการ ออกแบบ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.54 และด้านการนำไปใช้งาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในเกณฑ์ ระดับพอใจมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
-
-
พัฒนาระบบ, รายงานผล, ความคิดเห็นของนักศึกษา

เจ้าของผลงาน
นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษา
นายวงเวียน วงค์กะโซ่

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษา เเละ นายวงเวียน วงค์กะโซ่ . (2566). ระบบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.