งานวิจัย คู่มือการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย


คู่มือการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่ บทความวิจัยให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้การรายงานการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่ บทความวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1) หัวหน้างาน คลัง และเจ้าหน้าที่งานคลัง จำนวน 5 คน 2) หัวหน้าสำนักงาน 1 คน 3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 คน และ 4) นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีระบบการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการ เผยแพร่บทความวิจัยที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้ และสามารถเรียกรายงานการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง

ทุนวิจัยงบรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
-
-
บทความวิจัย, การนำเสนอผลงานวิจัย, การเผยแพร่

เจ้าของผลงาน
นางสาวทับทิม สมปอง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวทับทิม สมปอง . (2566). คู่มือการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.