งานวิจัย คู่มือปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา


คู่มือปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา 2) เพื่อศีกษาผลการทดลองการใช้คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การ ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบบันทึกการสังเกต 2) ศึกษาผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา โดยการใช้แบบบันทึกผลการ ประเมินการใช้คู่มือ 3) ประเมินความพึงพอใจของการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้วยแบบสอบถามความพึง พอใจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากรสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน จำนวน 2 คน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันของการร้องขอให้ตรวจสอบการขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ ภายใน 1 ปีการศึกษา จะมีการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 6 - 8 ครั้ง รวมทั้งปี มีผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 2,000 กว่าราย มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของผู้ขอสำเร็จการศึกษาเพียง 1 ราย ซึ่งในระหว่างที่มีการอนุมัติผล เจ้าหน้าที่อาจจะมีงนสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ หรือได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการสำร็จการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายงาน ที่ทำงานสอดคล้องกันสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และทำการศึกษาคู่มือต่อไป 2. ผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนโดยการสังเกตการปฏิบัติงานจาก การใช้คู่มือและบันทึกผล พบว่าบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้ง 3 ราย สามารถ ดำเนินการตรวจสอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ถูกต้องตามข้อที่กำหนดไว้ 8 ข้อ 3. ความพึงพอใจของการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.65, S.D. = .25)

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
-
-
การขอสำเร็จการศึกษา, อนุมัติผลการศึกษา

เจ้าของผลงาน
นายภาณุมาศ บุตรสีผา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายภาณุมาศ บุตรสีผา . (2566). คู่มือปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม