งานวิจัย พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์


พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ (สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ดูแลฐานข้อมูล) และเพื่อใช้เป็น แนวทางให้นักพัฒนาโปรแกรมนำไปใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขและมีประสิทธิภาพ การดำเนินการวิจัยโดยการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์และมีการบันทึก ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แล้วนำมาสรุปในรูปแบบแผนภูมิของงานวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศจนได้คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์จนได้ขั้นตอนและได้ต้นแบบในการพัฒนาระบบได้นำคู่มือการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ ให้กับนักพัฒนาโปรแกรมได้ดำเนินการ พัฒนาระบบปรากฏว่าสามารถพัฒนาระบบได้และใช้งนได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, วิเคราะห์และออกแบบระบบ

เจ้าของผลงาน
นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์ . (2566). พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.