งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการพัฒนาระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การดำเนินการวิจัยโดยการใช้เครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลกรสัมภาษณ์และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แล้วนำมาสรุป ในรูปแบบแผนภูมิของงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้ระบบกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ บุคลากรและอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
จองประชุมทางไกลออนไลน์

เจ้าของผลงาน
นายสุบิน แก้วก่า
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายสุบิน แก้วก่า . (2566). รูปแบบการพัฒนาระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.