งานวิจัย การพัฒนาระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนาระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์และใช้งานได้เกินกว่า 1 ปีขึ้น ไป และมักจะมีมูลค่าสูง กิจการต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละรายการเพื่อทยอยตัดเป็น ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงต้องมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ภายใน มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการครุ ภัณฑ์ที่มีอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนครุภัณฑ์ที่มี ภายในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยครุภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดและมีประมาณมาก ทำให้หน่วยงานที่ต้องทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์นี้ต้องรับภาระงานที่หนักมากในขณะที่ทรัพยากรบุคคลมีจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ เพื่อให้ลดภาระงานของหน่วยงานที่ ต้องทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์นี้ ทำให้สามารถนำทรัพยากรบุคคลที่มีไปปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงได้เกิดโครงการพัฒนาระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนี้ขึ้น โดยการวิจัยในครั้งนี้นั้นได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วนได้แก่การรวบรวมชุดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย การคำนวณ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และการแสดงรายงานค่าเสื่อมครุภัณฑ์ การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ระบบคำนวณค่เสื่อมครภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนครตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในระหว่างดำเนินการวิจัยนี้ได้พบปัญหาอยู่ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนในการคำนวณและส่วนแสดงผล ในส่วนแรกคือ ส่วนของการคำนวณ การคำนวณบางรายการนั้น ผลการคำนวณอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในระดับจุดทศนิยม เมื่อ เปรียบเทียบกับการคำนวณด้วยมือจากเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยสาเหตุมาจากการปัดเศษตำแหน่งทศนิยมที่ไม่ตรงกัน จึงได้ทำการแก้ไขให้ผลการคำนวณออกมาตรงกันในที่สุด ส่วนที่สองคือส่วนแสดงผล ในกรณีที่เรียกดูข้อมูลรายการครุภัณฑ์เป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้เครื่องแม่ข่ายมี การทำงานสูงจนไม่สามารถตอบสนองได้ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลได้ตามที่ต้องการ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแบ่งการเรียกดูค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ออกเป็นชุดๆ และแก้ไขในส่วนของคำสั่งโปรแกรมให้ลดการทำงานของเครื่องแม่ข่ายลงเพื่อหลีกเลี้ยงข้อผิดพลาดดังกล่าว

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
ค่าเสื่อมราคา, ครุภัณฑ์, ระบบสารสนเทศ

เจ้าของผลงาน
นายคณิน งามมานะ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายคณิน งามมานะ . (2566). การพัฒนาระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.