งานวิจัย พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณ


พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณ

การพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณ มีวัตถุประสงค์การ วิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรประจำฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานว่ามี ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ คู่มือการ วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณ ผลจากการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ บุคลากรประจำฝ่ายพบว่า บุคลากรประจำฝ้ายในส่วนของนักพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถพัฒนา ระบบบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ตามคู่มือการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบบริหารงบประมาณ บุคลากรในฝ่ายงานได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน และเข้าใจว่า ควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระบบบริหาร งบประมาณ และนักพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ทราบวิธีการในการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพัฒนา ระบบบริหารงบประมาณ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน ส่วนของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้ทราบวิธีการในการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงขประมาณ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
วิเคราะห์และออกแบบระบบ, ระบบสารสนเทศ, นักพัฒนาระบบสารสนเทศ, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ

เจ้าของผลงาน
นางพินิดดา ธงษาราษฎร์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางพินิดดา ธงษาราษฎร์ . (2566). พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงบประมาณ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม