งานวิจัย การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามคุณลักษณะเด่นภาย ใต้กลยุทธ์ STP Strategy


การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามคุณลักษณะเด่นภาย ใต้กลยุทธ์ STP Strategy

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามคุณลักษณะเด่นภายใต้กลยุทธ์ STP Strategy โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีนอัลกอริทีมเคโพรโตไทป์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ซื้อขาย สินค้าออนไลน์ผ่านโซเซียลมีเดีย Facebook fanpage จำนวน 389 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามความสะดวก (Convenience Sampling) ทำเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามบนสื่อออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2565 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น เพศชาย มีอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ เลี้ยงสัตว์ และแฟชั่นสุภาพสตรี ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 15 นาที มักจะสั่งซื้อสินค้าในช่วงเวลานอกราชการในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า ตามคุณลักษณะเด่นได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่ นักช้อปออนไลน์วัยรุ่นซื้อน้อยแต่พอใจง่าย (ร้อยละ 62.98) กลุ่มลูกค้าที่ 2 นักช้อปออนไลน์ที่มีความคาดหวังสูง (ร้อยละ 35.22) กลุ่มลูกค้าที่ 3 นักช้อป ออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และมีกำลังซื้อสูง (ร้อยละ 1.80)

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
-
-
-
พฤติกรรมผู้บริโภค, การแบ่งกลุ่มลูกค้า, อัลกอริทึมเคโพรโตไทป์, กลยุทธ์ STP

เจ้าของผลงาน
อาจารย์นาฎลดา เรืองชาญ
อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์นาฎลดา เรืองชาญ เเละ อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน . (2566). การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามคุณลักษณะเด่นภาย ใต้กลยุทธ์ STP Strategy. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.