งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอ เมืองสกลนคร โดยแบ่งการวิจัย 3 ระยะ 1) การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมความปลอดภัยทาง น้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 2) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ และทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน 3) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร พบว่ามี 3 ข้อ คือ การเอาชีวิตรอด, ทักษะการลอยตัว และตระหนักถึงความปลอดภัยทางน้ำ 2. ประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีค่าประสทธิภาพเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์ E1/E2 เท่ากับ 80.17/82.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3. ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ 1) ความรู้ ทักษะ และเจตคติ กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่ากลุ่ม ที่ไม่ใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.5 2) ค่าเฉลี่ย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ กลุ่มทดลองหลัง การอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ ระดับ .05 3) ด้านความรู้ กลุ่มทดลอง มีด้านความรู้สูง กว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทักษะ กลุ่มทดลองมีทักษะสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคญทางสถิตที่ระดับ .05 และด้านเจตคติมีค่าคะแนนเฉลี่ย กลุ่มทดลองมีเจตคติ สูงกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .05

ทุนวิจัยงบรายได้
ครุศาสตร์
-
-
-
น้ํา, การจมน้ํา, ความปลอดภัย

เจ้าของผลงาน
ผศ.อภิวัฒน์ ปานทอง
ผศ.จีรวัฒน์ สัทธรรม, อาจารย์นิศาชล ภาวงศ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.อภิวัฒน์ ปานทอง ,ผศ.จีรวัฒน์ สัทธรรม เเละ อาจารย์นิศาชล ภาวงศ์ . (2566). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.