งานวิจัย การใช้กากปาล์มเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตของจิ้งหรีดทองดำ


การใช้กากปาล์มเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตของจิ้งหรีดทองดำ

การศึกษาผลของการกินอาหารต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองดำในระยะเสื้อ กั๊กถึงระยะเริ่มวางไข่ โดยการวางแผนการเปรียบเทียบแบบ T-test จำนวน 2กรรมวิธี (Tr.) ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ให้อาหารไก่แรกเกิดสำเร็จรูป และกรรมวิธีที่ 2 อาหารไก่แรกเกิดสำเร็จรูปร่วมกากเนื้อใน ปาล์มบดแห้ง กรรมวิธีละ 5 บ่อ รวมเป็น 10 บ่อ 1 บ่อจะใส่จิ้งหรีดทองดำเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 500 ตัวรวมเป็น 1,000 ตัว ซึ่งทำการทดลองวิจัย ณ ศูนย์วิสาหกิจปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน บ้านป่า ผาง ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 1. การกิน อาหารของจิ้งหรีดทองดำ ได้แก่ ปริมาณอาหารที่ให้ อาหารที่กินไป และอาหารเหลือ 2. การ เจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองดำเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งจะวัดข้อมูลการเจริญเติบโตออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1. ความกว้างรอบอก (เซนติเมตร) 2. ความยาวลำตัว (เซนติเมตร) และ 3. น้ำหนักตัว (กรัม) ซึ่งจาก การศึกษาการกินอาหารของจิ้งหรีดทองดำจะกินอาหารปริมาณมากในระยะวัยเสื้อกั๊กและจะเริ่มกิน อาหารลดน้อยลงในระยะเจริญพันธุ์จนกระทั้งถึงระยะเริ่มวางไข่ นอกจากนี้ยังพบว่าจิ้งหรีดทองดำ สามารถกินอาหารได้ดีที่สุดในกรรมวิธีที่ 2 ที่ให้อาหารไก่แรกเกิดสำเร็จรูปร่วมกับกากเนื้อในปาล์มบด แห้งทั้ง 3 สัปดาห์เฉลี่ยเท่ากับ 44.04, 37.40 และ 26.08 กรัมตามลำดับ ส่วนการเจริญเติบโตของ จิ้งหรีดทองดำเพศผู้และเพศเมีย พบว่าเพศผู้จะมีการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างอกและความยาว ของลำตัวในระยะเสื้อกั๊กจนกระทั่งถึงระยะเริ่มวางไข่จะมีความแตกต่างกันทางสถิตในด้านน้ำหนักตัว ส่วนเพศเมียจะมีความแตกต่างกันทางสถิติของการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างอก ความยาวของ ลำตัว และน้ำหนักตัวในระยะเสื้อกั๊กจนกระทั่งถึงระยะเริ่มวางไข่นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักตัวของจิ้งหรีดทองดำเพศเมียในกรรมวิธีที่ 2 ทั้ง 3 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, 9.68 และ 8.33 กรัม ตามลำดับ ที่สูงและค่อนข้างใกล้เคียงกับการให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
-
-
จิ้งหรีดทองดำ, Gryllus bimaculatus, อาหารหยาบ, เจริญเติบโต

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วรางรัตน์ เป้งไชยโม
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วรางรัตน์ เป้งไชยโม . (2566). การใช้กากปาล์มเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตของจิ้งหรีดทองดำ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.