งานวิจัย ผลของการเสริมขิงกระต่ายใหญ่ ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลานิล


ผลของการเสริมขิงกระต่ายใหญ่ ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลานิล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ของปลานิล และความต้านทานเชื้อ Aeromonos hydrophila ของปลานิลเมื่อได้รับขิงกระต่ายใหญ่เสริมในอาหาร ในระดับที่แตกต่างกัน ทำการวางแผนการทดลองแบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) ดังนี้ อาหารสำเร็จรูปโปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ เสริมด้วยเหง้าขิงกระต่ายใหญ่บด 0, 0.5, 1 และ 2เปอร์เซ็นต์ โดยนำปลานิลขนาด 27.62+0.94 กรัม ปล่อยปลาทดลองบ่อละ 50 ตัว เลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองหาปริมาณสารประกอบฟืนอลิกรวม ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPP H assay อัตราการเจริญเติบโต และการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า ขิง กระต่ายใหญ่พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในเหง้ามากที่สุด และพบในดอก และใบ ลดลงมา คือ 16.47, 9.54 และ 2.04 mg/g extract ตามลำดับ และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าดอกมีฤทธิ์การยับยั้งมากที่สุด รองลงมาคือ เหง้า และใบขิง คือ 95.36, 89.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อนำเหง้าขิงกระต่ายใหญ่มาเสริมร่วมกับอาหารสำเร็จรูปให้ปลานิล พบว่าปลานิลที่ได้รับ อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีการเสริมด้วยขิงกระต่ายใหญ่ มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ อาหารสำเร็จรูปที่มีการเสริมด้วยขิงกระต่ายใหญ่ที่ระดับ 1-2 เปอร์เซ็นต์ และค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ค่าประสิทธิภาพการทำลายเชื้อแบคทีเรียของซีรั่ม (Bactericidal activity) ของปลานิลที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปเสริมเหจ้าขิงกระต่ยใหญ่ที่ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์มีค่าประสิทธิภาพการทำลายเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ได้ดีที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
-
ปลานิล, ขิงกระต่ายใหญ่, อัตราการเจริญเติบโต, ภูมิคุ้มกัน

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ขันเดช
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ขันเดช เเละ ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล . (2566). ผลของการเสริมขิงกระต่ายใหญ่ ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลานิล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.