งานวิจัย คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดกระบก


คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดกระบก

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สารทางโภชนาการ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ จาก เนื้อในเมล็ดกระบกทั้งแบบดิบและแบบสุก การศึกษาปริมาณสารทางโภชนาการโดยวิธีการวิเคราะห์แบบ ประมาณ พบว่าเมล็ดกระบกแบบดิบและเมล็ดสุกมีปริมาณ โปรตีน เยื่อใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต และไขมันโดย เฉลี่ย ที่ใกล้เคียงกัน คือ 0.16%, 1.549, 1.85% 18.59 และ 75.429 ตามลำดับ ผลวิเคราะห์ฤทธิ์การต้าน อนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH Assay พบว่าสารสกัดจากเมล็ดกระบกดิบและสุกมีความสามารถในการต้านอนุมูล อิสร ะ 62.31% และ 53.60% ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ พบว่าเมล็ดกระบกมีปริมาณสารอาหาร ค่อนข้างมากโดยเฉพาะไขมัน และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่สูง ดังนั้นจึงอาจจะสามารถนำไปผลิตขนมขบ เคี้ยวหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางชนิดได้

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
-
-
กระบก, คุณค่าทางโภชนาการ, สารต้านอนุมูลอิสระ

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง . (2566). คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดกระบก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.