งานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยวของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยวของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทความวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยวของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเนื้อหาบริบทการท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทงธุรกิจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคCIRCต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเนื้อหาบริบทการท่องเที่ยว 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 7 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกแผนการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบวัดผล และแบบประเมินค่า ผลการวิจัยพบว่า (1 ประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนก่อนการใช้แผนการสอนเท่ากับ 84.30/89.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีคะแนนหลังเรียนด้วยแผนการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเนื้อหาบริบทการท่องเที่ยวหลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3)นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยว ในระดับดีมากที่สุด ( X = 4.88 / S.D. = 0.40 )

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคCIRC, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วิภาวี บัวผัน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วิภาวี บัวผัน . (2565). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาตามบริบทการท่องเที่ยวของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.