งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน


การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นพาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงพัฒนาสูตรโดยใช้ Mixture design และหาสูตรที่เหมาะสมโดยใช้ Response Surface Methodology (RSM) โดยใช้ส่วนผสมหลักผลิตเส้นพาสต้า ได้แก่ แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จิ้งหรีดผง และแซนแทนกัม ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านเคมีกายภาพ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ปริมาณสารนอลิกรวมทั้งหมด ปริมาณสารแอนโธไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (DPP H) ของเส้นพาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงทั้งหมด 13 สูตร ผล การทดลองพบว่า ส่วนผสมและสภาวะเอกซ์ทรูชันที่ใช้ในการผลิตเส้นพาสต้าส่งผลให้มีค่า 2. และความชื้นต่ำกว่า 0.3 และ 13% และค่าสีของเส้นพาสต้า (L*, a* และ 6*) มีค่าแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P <0.05) โดยปริมาณสัดส่วนของแซนแทนกัมที่เพิ่มขึ้นในสูตรส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยค่าความแข็ง (hardness) ของเส้นพาสต้าทั้ง 13 สูตร มีค่าอยู่ในช่วง 2.31 ถึง 9.93 I และค่าความยืดหยุ่น (Springiness) อยู่ในช่วง 11.44 ถึง 17.86 mm ซึ่งเป็นผลจากสัดส่วนของแซนแทนกัมในสูตร นอกจากนี้ สัดส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จิ้งหรีดผง และแซนแทนกัมจะส่งผลต่อปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความขึ้น ค่าดัชนีการดูดซึมน้ำ ค่าดัชนี การละลายน้ำ ค่าคุณภาพหลังการต้ม สารประกอบฟินอลิกรวมทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และสารแอนโทไซยานินของเส้นพาสต้าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยปริมาณสัดส่วนของจิ้งหรีดผงที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่าปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า สารประกอบฟืนอลิกรวมทั้งหมด และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (DPPH) ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสมีแนโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณแซนแทนกัมที่เพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์หาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดสมการที่เหมาะสมเท่ากับ R>0.75 จะได้อัตราส่วนผสมของเส้นพาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จิ้งหรีดผง และแซนแทนกัม เท่ากับ 83.75, 14.60 และ 1.56 % ตามลำดับ

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
-
พาสต้า, จิ้งหรีดผง, ข้าวไรซ์เบอรร์รี่, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

เจ้าของผลงาน
อาจารย์สุเมธ เพียยุระ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์สุเมธ เพียยุระ . (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ปราศจากกลูเตนเสริมจิ้งหรีดผงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.