งานวิจัย การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้ำมันที่ใช้แล้วและน้ำมันจากต้นยางนา


การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้ำมันที่ใช้แล้วและน้ำมันจากต้นยางนา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพน้้ามันไบโอดีเซลผสมกับน้้ามันจากต้นยางนากลั่นและ น้้ามันปิโตรเลียมดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การผลิตและทดสอบคุณสมบัติน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันที่ใช้แล้ว พบว่าน้้ามันไบโอดีเซลที่ ได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM-D6751 และ EN-14214 การศึกษาคุณสมบัติของน้้ามันจากต้นยางนากลั่น พบว่าองค์ประกอบหลักทางเคมี ได้แก่ สารประกอบ α-Gujernene (60 wt.%) และ β-Gujernene (22.3 wt.%) ตามล้าดับ ส่วนที่ 2 การศึกษาการผสม น้้ามันไบโอดีเซล น้้ามันจากต้นยางนากลั่น และน้้ามันปิโตรเลียมดีเซล พบว่าอัตราส่วนการผสมที่ดีสุด ได้แก่ 50:30:20 และ 50:25:25 โดยอัตราส่วนผสมนี้ให้ค่าคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพผ่านตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิงเหลว และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันปิโตรเลียมดีเซล ส่วนทุดท้ายของงานวิจัยนี้คือการทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันผสมที่ได้ด้วยการน้าไปใช้งานกับ เครื่องยนต์ทางการเกษตรรอบต่้า (รถไถนาเดินตาม) ผลการศึกษาพบว่าการปล่อยแก๊สมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ CO2, CO, HC และ NO2 ของน้้ามันผสมมีค่าแนวโน้มน้อยกว่าการใช้งานน้้ามัน ปิโตรเลียมดีเซล น้้ามันไบโอดีเซล และน้้ามันจากต้นยางนากลั่นเพียงอย่างเดียว การทดสอบค่า ประสิทธิภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงในพื้นที่ทางการเกษตร พบว่าน้้ามันผสมให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับน้้ามันปิโตรเลียมดีเซลและสูงกว่า ทั้งน้้ามันไบโอดีเซลและน้้ามันจากต้นยางนากลั่น ดังนั้นน้้ามันผสมที่ได้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกในการส่งเสริมและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนส้าหรับชุมชนในอนาคต

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
-
-
น้้ามันไบโอดีเซล, น้้ามันจากต้นยางนากลั่น, น้้ามันปิโตรเลียมดีเซล, น้้ามันเชื้อเพลิงเหลว, เครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วุฒิชัย รสชาติ
นายสันติ ผิวผ่อง, อาจารย์สาคร อินทะชัย

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วุฒิชัย รสชาติ ,นายสันติ ผิวผ่อง เเละ อาจารย์สาคร อินทะชัย . (2565). การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้ำมันที่ใช้แล้วและน้ำมันจากต้นยางนา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์วุฒิชัย รสชาติ. (2564). การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้ำมันที่ใช้แล้วและน้ำมันจากต้นยางนา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 7(-) , -.