งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตอล


การพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตอล

งานวิจัยนี้มีเป่าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้บูรณาการการ จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 2) การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ของการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้ เทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งการทดลองที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยครู วิทยาศาสตร์และนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว แบบสอบถามกรอบแนวคิดแบบเติบโต และ แบบสอบถามความมั่นใจในการสอนเนื้อหาจำเพาะด้วยเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าในการพัฒนาชุด กิจกรรมการเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเติบโตของกลุ่มตัวอย่างมีผลการ พัฒนาอยู่ในระดับมาก และผลการจัดการเรียนรู้ของการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของครู วิทยาศาสตร์จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวที่กลุ่มตัวอย่าง นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในการสอนเนื้อหาจำเพาะด้วย เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์และนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่มีความจำเพาะในการเรียนการสอนทำ ให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
-
-
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระบบสมองกลฝังตัว, เทคโนโลยีการเรียนรู้

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร . (2566). การพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตอล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.